Описание на модула, документи и операции

Mодул Склад и Логистика организира цялостната складова и логистична дейност на фирмата. Това включва всички процеси по управление на номенклатурата, складовете и складовите площадки, складовите наличности и работата по доставка на стоки със собствен транспорт или спедиторски партньори:

Управление на складови наличности

  • Чакащи операции
  • Складови наличности към дата
  • Сравнение на наличности към две дати
  • Разгънати складови наличности по складове и локации
  • Минимални и оптимални наличности
  • Блокирани количества
  • Складови наличности по договори за наем и консигнация
  • Работа с отрицателни количества
  • Себестойност
  • Себестойност на артикули по преки и косвени разходи
  • Себестойност по партиди
  • Себестойност по складове
  • Права за достъп до себестойности
  • Редакции със задна дата и автоматично преизчисляване на себестойности
  • Складове, подскладове и складови операции

  • Складове и складови площадки / локации
  • Чакащи операции
  • Ревизия
  • Пълна и частична инвентаризация
  • Преоценка на складовите наличности
  • Преместване
  • Доставка
  • Експедиция
  • Изписване
  • Заскладяване
  • Бракуване
  • Складова заявка
  • Консигнация -отдаване и връщане
  • Подреждане
  • Наем- отдаване и връщане
  • Курсове за изпълнение на продажби и премествания
  • Блокиране на количества по продажби
  • Справки Склад и Логистика
  • Редакция