Финансови документи

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.FinDoc.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
for_date Дата на финансов документ. Формат YYYY-MM-DD Да
type Тип на финансовия документ. Можете да го вземете чрез функция за взимане на операции. (RPC.common.Api.Operations.get)  

Заявка

{
"data":
[
{
"for_date": "2021-05-25",
"type": "invoice"
}
]
}

Отговор

{
"result":
[
{
"type": "invoice",
"rel_trans":
[
{
"rel_trans_id": 5511164,
"type": "cash_income",
"num": 7770000059,
"trans_id": 7130113,
"for_date": "2021-02-17"
},
{
"num": "",
"type": "bank_income",
"rel_trans_id": 5512209,
"trans_id": 7130113,
"for_date": "2021-02-18"
},
{
"rel_trans_id": 5512240,
"type": "bank_income",
"num": "",
"for_date": "2021-02-18",
"trans_id": 7130113
},
{
"trans_id": 7130113,
"for_date": "2021-02-18",
"rel_trans_id": 5512245,
"type": "cash_income",
"num": "0110000136"
},
{
"num": "0110000137",
"type": "cash_income",
"rel_trans_id": 5512258,
"for_date": "2021-02-18",
"trans_id": 7130113
},
{
"type": "cash_income",
"num": 1000000028,
"rel_trans_id": 5511981,
"for_date": "2021-02-18",
"trans_id": 7130113
}
],
"for_date": "2021-05-25",
"type_action": "invoice",
"num": "0000002576",
"id": 7130113,
"for_date_formated": "25.05.2021"
},
{
"for_date_formated": "25.05.2021",
"id": 7130135,
"num": "0000002577",
"type_action": "invoice",
"for_date": "2021-05-25",
"type": "invoice"
},
{
"for_date": "2021-05-25",
"rel_trans":
[
{
"rel_trans_id": 7139063,
"num": "0100000344",
"type": "cash_income",
"for_date": "2021-05-25",
"trans_id": 7138061
}
],
"type": "invoice",
"for_date_formated": "25.05.2021",
"id": 7138061,
"type_action": "invoice",
"num": "0000002578"
},
{
"for_date": "2021-05-25",
"rel_trans":
[
{
"trans_id": 7130301,
"for_date": "2021-05-25",
"num": "CO11223831",
"type": "so",
"rel_trans_id": 7130198
}
],
"type": "invoice",
"id": 7130301,
"for_date_formated": "25.05.2021",
"type_action": "invoice",
"num": "0000002579"
},
{
"type_action": "invoice",
"num": "0000002580",
"type": "invoice",
"for_date_formated": "25.05.2021",
"id": 7130315,
"for_date": "2021-05-25"
},
{
"type": "invoice",
"rel_trans":
[
{
"trans_id": 7130328,
"for_date": "2021-05-25",
"rel_trans_id": 7130306,
"num": "CO11223836",
"type": "so"
}
],
"for_date": "2021-05-25",
"num": "0000002581",
"type_action": "invoice",
"for_date_formated": "25.05.2021",
"id": 7130328
},
{
"rel_trans":
[
{
"trans_id": 7148083,
"for_date": "2021-05-25",
"type": "cash_income",
"num": "0100000346",
"rel_trans_id": 7148089
}
],
"type": "invoice",
"for_date": "2021-05-25",
"type_action": "invoice",
"num": "0000002583",
"for_date_formated": "25.05.2021",
"id": 7148083
},
{
"num": "0000002584",
"type_action": "invoice",
"for_date_formated": "25.05.2021",
"id": 7148094,
"type": "invoice",
"for_date": "2021-05-25"
},
{
"type_action": "invoice",
"num": "0000002585",
"id": 7148100,
"for_date_formated": "25.05.2021",
"type": "invoice",
"for_date": "2021-05-25"
}
],
"count": 9
}

Създаване на приходен финансов документ

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_URL>/api/RPC.common.Api.FinDoc.createIncomeFinDoc?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
id Id на финансовия документ от Prim. При избиране ще направи промени по фин. документ на избраните от потребителя полета. Тази операция е налична, само когато фин. документ няма свързани операции.  
type Тип на финансовия документ. Можете да го вземете чрез функция за взимане на операции. (RPC.common.Api.Operations.get) Да
for_date Дата на фин. документ. Формат YYYY-MM-DD. Ако няма избрана ще сложи днешна дата.   
document_date Дата на данъчното събитие. Формат YYYY-MM-DD. Ако няма избрана ще сложи днешна дата.   
period Дни за плащане. Според този параметър се изчислява крайната дата за пащане на финансовия документ.  
creator Служител създал фин. документ. Подава се username на потребител, който използва системата.  
currency Код на валута на продажбата. Ако не бъде избрана, ще вземе валутата по подразбиране от типа на продажбата. Можете да я вземете чрез функция за взимане на валути.(RPC.common.Api.Currencies.get)  
num Номер на фин. документ. Ако не бъде избран, системата ще генерира номер според номерацията на операцията в системата.  
office_name Има на офис от който се издава фин. документ. Да
tax_deal_code Код на данъчна сделка. Можете да го вземете чрез функция за взимане на данъчни сделки. (RPC.common.Api.TaxDeals.get) Да
pay_type Код на начин на плащане. Можете да го вземете чрез функция за взимане на начини на плащане. (RPC.common.Api.PayTypes.get) Да
advance Авансова фактура.  

Клиент – partner – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id – на клиент от системата Prim.  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
partner_type Тип на клиент. Можете да го вземете чрез функция за взимане на начини на доставка. (RPC.common.Api.ClientTypes.get). Ако не се избере, клиентът се създава с тип на клиент – клиент на дребно.  
name Име на клиент Да
eik ЕИК номер на клиент  
egn ЕГН на клиент  
dds_num ДДС номер на клиент  
email Имейл на клиент  
phone Телефон на клиент  

Редове – rows – Обект

Параметър Описание Задължително
sku Код на артикул / услуга в номенклатурата за артикули / услуги  на Prim. Да
allocation_name Приходна категория. ???  
tax_instance_name Данъчна ставка. Можете да го вземете чрез функция за взимане на данъчни ставки / инстанции (RPC.common.Api.TaxInstances.get).  
quantity Количество на артикул  
measure_code Код на мерна единица. Можете да го вземете чрез функция за взимане на мерни единици. (RPC.common.Api.Measures.get)  
price Ед. цена на артикул без отстъпки. Да
discount Отстъпка на реда в %  
description Описание към редовете в продажбата.  

 

Заявка

{
"data":
[
{
"type": "invoice",
"office_name": "Централен офис",
"tax_deal_code": 1,
"pay_type": "cash",
"partner":
{
"id": 3139568
},
"rows":
[
{
"sku": 10007,
"quantity": "3",
"price": "100"
}
]
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"type":"invoice","office_name":"Централен офис","tax_deal_code":1,"pay_type":"cash","partner":{"id":3139568},"rows":[{"sku":10007,"quantity":"3","price":"100"}]}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.FinDoc.createIncomeFinDoc?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result":
[
{
"num": "0000002592",
"api_action": "new",
"id": 7177100,
"status": "work"
}
]
}

Създаване на разходен финансов документ

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_URL>/api/RPC.common.Api.FinDoc.createExpenseFinDoc?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
id Id на финансовия документ от Prim. При избиране ще направи промени по фин. документ на избраните от потребителя полета. Тази операция е налична, само когато фин. документ няма свързани операции.  
type Тип на финансовия документ. Можете да го вземете чрез функция за взимане на операции. (RPC.common.Api.Operations.get) Да
for_date Дата на фин. документ. Формат YYYY-MM-DD. Ако няма избрана ще сложи днешна дата.   
document_date Дата на данъчното събитие. Формат YYYY-MM-DD. Ако няма избрана ще сложи днешна дата.   
end_date Крайна дата за плащане. Формат YYYY-MM-DD. Ако няма избрана ще сложи днешна дата.  
creator Служител създал фин. документ. Подава се username на потребител, който използва системата.  
currency Код на валута на продажбата. Ако не бъде избрана, ще вземе валутата по подразбиране от типа на продажбата. Можете да я вземете чрез функция за взимане на валути.(RPC.common.Api.Currencies.get)  
num Номер на фин. документ. Ако не бъде избран, системата ще генерира номер според номерацията на операцията в системата. Да
office_name Има на офис от който се издава фин. документ. Да
tax_deal_code Код на данъчна сделка. Можете да го вземете чрез функция за взимане на данъчни сделки. (RPC.common.Api.TaxDeals.get) Да
pay_type Код на начин на плащане. Можете да го вземете чрез функция за взимане на начини на плащане. (RPC.common.Api.PayTypes.get) Да
advance Авансова фактура.  

Клиент – partner – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id – на клиент от системата Prim.  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
partner_type Тип на клиент. Можете да го вземете чрез функция за взимане на начини на доставка. (RPC.common.Api.ClientTypes.get). Ако не се избере, клиентът се създава с тип на клиент – клиент на дребно.  
name Име на клиент Да
eik ЕИК номер на клиент  
egn ЕГН на клиент  
dds_num ДДС номер на клиент  
email Имейл на клиент  
phone Телефон на клиент  

Редове – rows – Обект

Параметър Описание Задължително
sku Код на артикул / услуга в номенклатурата за артикули / услуги  на Prim. Да
allocation_name Приходна категория. ???  
tax_instance_name Данъчна ставка. Можете да го вземете чрез функция за взимане на данъчни ставки / инстанции (RPC.common.Api.TaxInstances.get).  
quantity Количество на артикул  
measure_code Код на мерна единица. Можете да го вземете чрез функция за взимане на мерни единици. (RPC.common.Api.Measures.get)  
price Ед. цена на артикул без отстъпки. Да
discount Отстъпка на реда в %  
description Описание към редовете в продажбата.  

Заявка

{
"data":
[
{
"type": "expense_invoice",
"num": "test12345",
"office_name": "Централен офис",
"tax_deal_code": 6,
"pay_type": "cash",
"partner":
{
"id": 3139568
},
"rows":
[
{
"sku": 10007,
"quantity": "3",
"price": "100"
}
]
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"type":"expense_invoice","num":"test12345","office_name":"Централен офис","tax_deal_code":6,"pay_type":"cash","partner":{"id":3139568},"rows":[{"sku":10007,"quantity":"3","price":"100"}]}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.FinDoc.createExpenseFinDoc?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result":
[
{
"status": "work",
"api_action": "new",
"id": 7177106,
"num": "test12345"
}
]
}

Анулиране

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.FinDoc.annulFinDoc?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
num Номер на фин. документ (0000002592) Да
annul_description Описание на анулирането.  

Заявка

{
"data": [
{
"num": "0000002592",
"annul_description": "Тест за анулиране на фин. документ 0000002592"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"0000002592","annul_description":"Тест за анулиране на фин. документ 0000002592"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.FinDoc.annulFinDoc?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"count": 1,
"result":
[
{
"status": "annul",
"id": 7177100,
"num": "0000002592"
}
]
}
Редакция