Управление на типове контрагенти, статуси, характеристики

Модул CRM на Prim.bg дава възможност за дефиниране на отделни типове контрагенти. Това ще ви позволи по-добро сегментиране на отделните клиенти/доставчици и създаване на специфични ценови политики и промоции. Справките и анализите по типове клиенти ще ви дадат важна информация за източниците на приходи и ще ви помогне да си зададете правилните приоритети.

На тази страница можете да добавяте и конфигурирате нови типове контрагенти, статуси, характеристики и номенклатури. На екрана виждате Хедър (1), Табове (2) и Списък (3).

В Хедъра виждате бутоните Статус, Характеристика, Номенклатура. С тях добавяте нов статус, характеристика или номенклатура. В зависимост от избрания Таб (2), се показват различни Списъци (3).

Типове контрагенти

Типовете контрагенти служат за разграничаване на клиентите по различни белези в зависимост от нуждите на фирмата. Например по различен вид дистрибуция, асоцииране на ценови листи към отделните групи и т.н.

Различните типове контрагенти имат различна функционалност:

 • Клиент - Контрагент, ползвател на стока или услуга, предоставена от фирмата. Може да добавяте различни типове клиенти;
 • Доставчик - Контрагент, предоставящ стока или услуга, която използва фирмата. Може да добавяте различни типове доставчици;
 • Банка - Контрагент, към който се асоциират банкови сметки и подпрограми за импортиране и обработка на банкови извлечения;
 • Фирма - Юридическото лице/лица, ползватели на системата;
 • Държавна организация - Административна структура, към която можете да издавате данъчни документи;
 • Холдинг - Група от клиенти, дава възможност да се правят справки по групи клиенти;

Колона Описание
ID ID на контрагент
Код Код на контрагент
Подреждане Подреждане на типа контрагент спрямо другите

Може да извършвате следните действия по списъка:

Статуси

За пълноценна работа с модул CRM предоставяме и възможността да се за създават различни статуси за вашите контрагенти. Това може да ги категоризира по полезен начин, например - за активност на клиента- сключен договор, активен, неактивен, некоректен и т.н. Категоризацията е свободна за промяна и добавяне на специфики.

Статусите са референтна номенклатура, с която посочвате състоянието на контрагенти с цел тяхната проследяемост по избрани критерии.

Колона Описание
Позиция Позиция на статус
Код Код на статус
Име Име на статус
Брой клиенти Брой клиенти с дадения статус

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Стрелки - променяте позицията на даден статус;
 • Редакция - редактирате статус;
 • Спиране/Стартиране - спрете/стартирате статус;
 • Изтриване - изтривате статус;

Характеристики

Характеристиките се отнасят за клиента и неговите особености. Те служат за онагледяване на допълнителната информация, която бихте искали да получавате за различните клиенти.

Колона Описание
Код Код на характеристика
Име Име на характеристика
Тип Text, Число, Номенклатура и т.н.
Дефиниция Допълнителна информация за характеристика

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Стрелки - променяте позицията на дадена характеристика със стрелките в началото на списъка;
 • Редакция - редактирате характеристика;
 • Изтриване - изтривате характеристика.

Номенклатури

Чрез структурирането на номенклатурите се дефинират възможностите на справките, аналитичните разрези и цялостното информационно обслужване.

Може да извършвате следните действия по списъка:

 • Добавяне - добавяте елемент на номенклатура;
 • Редакция - редактирате номенклатура;
 • Изтриване - изтривате номенклатура.

 


––––––––––––––––––––––––––––-
Права

Тази страница ви позволява да настройвате правата на различните роли. Екранът е разделен на две части: Списък (1) и История (2).

Списъкът се състои от ролите и техните права, които по ред на колоните са:

 • да виждат контрагенти от този тип
 • да добавят такъв тип контрагент
 • да редактират информацията за такъв тип контрагент
 • да архивират такъв тип контрагент
 • да свалят в xls всички контрагенти от този тип
 • да редактират настройки на контрагента
 • да виждат пълното салдо в досието на този тип контрагент.

Управлението на правата се случва чрез поставянето на тикчета. Така посочвате коя роля какви права ще има. Ако поставите тичета на ред Всички, то всички роли ще получат права. Промените се запазват с бутон Потвърди.

Историята (2) ви показва какви промени са били правени по правата, от кой потребител и по кое време.


––––––––––––––––––
Характеристики

Задължително трябва да попълните:

 • Код
 • Име на характеристиката
 • Тип на характеристиката:
  • Текст - текстово поле
  • TextArea - голямо тесктово поле за по-дълъг текст
  • Число - число
  • Дата - избор на дата
  • Checkbox - създава характеристика от вид “Да”/“Не”
  • Номенклатура - номенклатурата е може би най-често използваният елемент. Номенклатурите са сет от предварително зададени стойности - например цветове, размери, вид материал и т.н. Като изберете този елемент трябва да изберете и конкретната номенклатура, която ще използвате.
  • Контрагент - позволявя да изберете контрагент (клиент, доставчик и т.н.) към артикула
  • Файл - позволява прикачване на файл към артикула
  • Картинка - позволява избор наснимка/картинка към артикула
  • Избираема картинка - системна характеристика. Управлява се от внедрители
  • С пакет - системна характеристика. Управлява се от внедрител

За да създадете характеристика тряба да натиснете бутона Потвърди.


––––––––––––––––––
тип контрагент

This image has an empty alt attribute; its file name is image-164.png

Задължително попълвате полетата:

 • Код;
 • Име.

Избирането на вид продажба и финансов документ не е задължително. Значението на чек боксове е:

 • Продажба на едро/дребно - какъв вид продажби ще извършва дадения тип контрагент;
 • Касов бон/Фактура/Разписка - документът, който може да бъде издаден от системата на дадения тип контрагент.

Когато добавяте нов тип контрагент, той задължително е наследник на Клиент или Доставчик. Ако не попълните полето Позиция, то автоматично отива на 0. Можете да изберете какви характеристики (от предварително зададените) искате да има типът контрагент.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди.

Редакция