Типове продажби

Типовете продажби се използват за категоризация на продажбите. Чрез задаването на шаблони може да се обединят най-често използваните опции в продажбата, както и да се контролира с какви складови, финансови и платежни документи може да работят търговците.

Шаблоните се настройват от меню P&S > Настройки > Типове продажби.

Интерфейсът се състои от Хедър (1) и Таблица(2).

В хедъра (1) е бутонът за добавяне на нов шаблон.

Създадените шаблони се асоциират към POS от P&S > Настройки > Място на продажба POS.

Условия за изтриване и редактиране на Типове продажби

Шаблон за продажба, който вече е използван в продажба, не може да бъде изтриван, но може да бъде редактиран.
Шаблон, който е вързан към POS, дори да не е използван, не може да бъде изтриван, а само редактиран.
За да изтриете шаблон, трябва да се сигурни, че той не е използван в продажба и не е вързан към POS.

Редакция