Поръчки

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.get?token=<TOKEN>

ПараметърОписаниеЗадължително
for_dateДата на продажба. Формат YYYY-MM-DDДа

Заявка

{
 "data": [
  {
   "for_date":"2020-01-14"
  },
  {
   "for_date":"2020-01-15"
  }
 ]
}

Отговор

{
 "result": [
  {
   "num": "PO10000144",
   "for_date": "2021-01-14",
   "type_action": "po",
   "type": "po",
   "for_date_formated": "14.01.2021",
   "id": 5445975
  },
  {
   "id": 5445989,
   "rel_trans": [
    {
     "type": "so",
     "for_date": "2021-01-14",
     "num": "CO10004890",
     "trans_id": 5445989,
     "rel_trans_id": 5445983
    }
   ],
   "for_date": "2021-01-14",
   "type_action": "po",
   "type": "po",
   "for_date_formated": "14.01.2021",
   "num": "PO10000145"
  },
  {
   "for_date_formated": "14.01.2021",
   "rel_trans": [
    {
     "rel_trans_id": 5445921,
     "trans_id": 5446089,
     "for_date": "2021-01-13",
     "type": "so",
     "num": "CO10004886"
    },
    {
     "num": "DO10000038",
     "type": "delivery",
     "for_date": "2021-01-14",
     "trans_id": 5446089,
     "rel_trans_id": 5446098
    },
    {
     "trans_id": 5446089,
     "rel_trans_id": 5446116,
     "num": "STI1000202",
     "type": "store_in",
     "for_date": "2021-01-14"
    },
    {
     "for_date": "2021-01-14",
     "type": "store_in",
     "num": "STI1000203",
     "rel_trans_id": 5446125,
     "trans_id": 5446089
    }
   ],
   "num": "PO10000146",
   "type_action": "po",
   "type": "po",
   "for_date": "2021-01-14",
   "id": 5446089
  }
 ],
 "count": 3
}

Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Клиент – partner – Обект

ПараметърОписаниеЗадължително
idId – на клиент от системата Prim. 
is_companyИзбира се, ако доставчика е юридическо лице. Ако не се избере – доставчика е физическо лице.true/false, 0/1
partner_typeТип на доставчик. Можете да го вземете чрез функция за взимане на типове доставчици. (RPC.common.Api.VendorTypes.get). Ако не се избере, доставчик се създава с тип на доставчик – доставчик. 
nameИме на клиентДа
eikЕИК номер на клиент 
egnЕГН на клиент 
dds_numДДС номер на клиент 
emailИмейл на клиент 
phoneТелефон на клиент 

Редове – rows – Обект

ПараметърОписаниеЗадължително
skuКод на артикул / услуга в номенклатурата за артикули / услуги  на Prim.Да
quantityКоличество на артикулДа
measure_codeКод на мерна единица. Можете да го вземете чрез функция за взимане на мерни единици. (RPC.common.Api.Measures.get) 
priceЕд. цена на артикул без отстъпки.Да
discountОтстъпка на реда в % 
descriptionОписание към редовете в поръчката. 

Заявка

{
"data": [
{
"office_name": "Централен офис",
"tax_deal_code": 6,
"fin_type": "expense_invoice",
"pay_type": "bank",
"partner": {
"partner_type": "vendor_real",
"name": "Джон Доу"
},
"rows": [
{
"sku": 10007,
"quantity": "5",
"price": "100"
}
]
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"office_name":"Централен офис","tax_deal_code":6,"fin_type":"expense_invoice","pay_type":"bank","partner":{"partner_type":"vendor_real","name":"Джон Доу"},"rows":[{"sku":10007,"quantity":"5","price":"100"}]}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.set?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"api_action": "new",
"id": 5502726,
"num": "PO10000166",
"status": "work"
}
]
}

Доставка

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.So.createExpedition?token=<TOKEN>
ПараметърОписаниеЗадължително
numНомер на поръчка (PO10000166)Да
store_codeКод на склад До. Къде да бъде заскладена стоката.Да
descriptionОписание / Бележка на поръчката 

Заявка

{
 "data": [
  {
   "num": "PO10000166",
   "store_code":"02",
   "description": "Създаване на доставка към поръчка PO10000166"
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"PO10000166","store_code":"02","description":"Създаване на доставка към поръчка PO10000166"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.createDelivery?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"id": 5502731,
"status": "work",
"num": "DO20000001"
}
]
}

Заскладяване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.createStoreIn?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

ПараметърОписаниеЗадължително
numНомер на поръчка (PO10000166)Да
store_codeКод на склад До. Къде да бъде заскладена стоката.Да
descriptionОписание / Бележка на поръчката 

Заявка

{
 "data": [
  {
   "num": "PO10000166",
"store_code":"02", "description": "Създаване на заскладяване към поръчка PO10000166" } ] }
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"PO10000166","store_code":"02","description":"Създаване на заскладяване към поръчка PO10000166"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.createStoreIn?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"num": "STI1000219",
"id": 5502906,
"status": "done"
}
]
}

Анулиране

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.annulPo?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

ПараметърОписаниеЗадължително
numНомер на поръчка (PO10000166)Да
annul_descriptionОписание на анулирането. 

Заявка

{
"data": [
{
"num": "PO10000166",
"annul_description": "Тест за анулиране на поръчка PO10000166"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"PO10000166","annul_description":"Тест за анулиране на поръчка PO10000166"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.annulPo?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"id": 5451717,
"num": "PO10000166",
"status": "annul"
}
],
"count": 1
}

Пълно анулиране

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.So.annulSo?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

ПараметърОписаниеЗадължително
numНомер на поръчка (PO10000166)Да
annul_descriptionОписание на анулирането. 

Заявка

{
"data": [
{
"num": "PO10000166",
"annul_description": "Тест за пълно анулиране на поръчка PO10000166"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"PO10000166","annul_description":"Тест за пълно анулиране на поръчка PO10000166"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Po.fullAnnulPo?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"id": 5451717,
"num": "PO10000166",
"status": "annul"
}
],
"count": 1
}

Фактуриране

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.So.fullAnnulSo?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

ПараметърОписаниеЗадължително
numНомер на поръчка (PO10000166)Да
pay_nowДа направи плащането веднага, след като издаде финансовия документ. 
account_codeКод на сметка, където да бъде направено плащането. Задължително ако е избрано pay_now и ако не е подадено име на сметка.Да – pay_now && !account_name
account_nameИме на сметка, където да бъде направено плащането. Задължително ако е избрано pay_now и ако не е подадено код на сметка.Да – pay_now && !account_code
descriptionОписание / Бележка на финансовия документ 

Заявка

{
"data": [
{
"num": "PO10000166"
}
]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"PO10000166"}]}' "https://awf7.victor.prim.bg/api/RPC.common.Api.Po.createFinDoc?token=f3754aaf66f52dd2bfd1048505080510"

Отговор

{
"result": [
{
"id": 5498929,
"num": "0000002282",
"status": "work"
}
],
"count": 1
}
Редакция