Заскладяване

Вземане

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreIn.get?token=<TOKEN>

Параметър Описание Задължително
for_date Дата на продажба. Формат YYYY-MM-DD Да

 

Заявка

{
 "data": [
  {
   "for_date":"2020-01-14"
  },
  {
   "for_date":"2020-01-15"
  }
 ]
}curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"for_date":"2021-01-14"},{"for_date":"2021-01-15"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreIn.get?token=<TOKEN>"

Отговор

{
 "count": 2,
 "result": [
  {
   "id": 5446116,
   "type": "store_in",
   "rel_trans": [
    {
     "rel_trans_id": 5446098,
     "for_date": "2021-01-14",
     "trans_id": 5446116,
     "type": "delivery",
     "num": "DO10000038"
    },
    {
     "for_date": "2021-01-14",
     "rel_trans_id": 5446089,
     "trans_id": 5446116,
     "type": "po",
     "num": "PO10000146"
    }
   ],
   "type_action": "store_in",
   "num": "STI1000202",
   "for_date": "2021-01-14",
   "for_date_formated": "14.01.2021"
  },
  {
   "id": 5446125,
   "rel_trans": [
    {
     "num": "PO10000146",
     "trans_id": 5446125,
     "type": "po",
     "for_date": "2021-01-14",
     "rel_trans_id": 5446089
    }
   ],
   "type": "store_in",
   "type_action": "store_in",
   "num": "STI1000203",
   "for_date": "2021-01-14",
   "for_date_formated": "14.01.2021"
  }
 ]
}

 

Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_URL>/api/RPC.common.Api.StoreIn.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

ПараметърОписаниеЗадължително
idId на изписването от Prim. При избиране ще направи промени по изписването на избраните от потребителя полета. Тази операция е налична, само когато продажбата няма свързани операции. 
for_dateДата на изписване. Формат YYYY-MM-DD. Ако няма избрана ще сложи днешна дата. 
numНомер на изписване. Ако не бъде избран, системата ще генерира номер според номерацията на операцията в системата. 
store_codeКод на склад. Ако бъде избран, от там ще бъдат изписани артикулите. Можете да го вземете чрез функция за взимане на складове.(RPC.common.Api.Stores.get)Да
descriptionОписание на продажбата. 

Редове – rows – Обект

ПараметърОписаниеЗадължително
skuКод на артикул / услуга в номенклатурата за артикули / услуги  на Prim.Да
quantityКоличество на артикулДа
measure_codeКод на мерна единица. Можете да го вземете чрез функция за взимане на мерни единици. (RPC.common.Api.Measures.get) 
locationКод на склад – подсклад на основния избран в изписването. Можете да го вземете чрез функция за взимане на складове.(RPC.common.Api.Stores.get) 
descriptionОписание към редовете в продажбата. 

Заявка

{
 "data": [
  {
   "store_code": "01",
   "rows": [
    {
     "sku": 10007,
     "quantity": "5"
    }
   ]
  }
 ]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"store_code":"01","rows":[{"sku":10007,"quantity":"5"}]}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreIn.set?token=<TOKEN>"

Отговор

{
 "result": [
  {
   "num": "STI1001523",
   "status": "done",
   "id": 5503023,
   "api_action": "new"
  }
 ]
}

Анулиране

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreIn.annul?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
num Номер на заскладяването (STI1001523) Да
annul_description Описание на анулирането.  

Заявка

{
 "data": [
  {
   "num": "STI1001523",
   "annul_description": "Тест за анулиране на заскладяване STI1001523"
  }
 ]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"STI1001523","annul_description":"Тест за анулиране на изписване STI1001523"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreIn.annul?token=<TOKEN>"

Отговор

{
 "result": [
  {
   "id": 5451717,
   "num": "STI1001523",
   "status": "annul"
  }
 ],
 "count": 1
}

Изтриване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreIn.delete?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
num Номер на заскладяването (STI1001523) Да
annul_description Описание на анулирането.  

Заявка

{
 "data": [
  {
   "num": "STI1001523",
   "annul_description": "Тест за изтриване на заскладяване STI1001523"
  }
 ]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"STI1001523","annul_description":"Тест за изтриване на изписване STI1001523"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreIn.delete?token=<TOKEN>"

Отговор

{
 "result": [
  {
   "id": 5451717,
   "num": "STI1001523",
   "status": "annul"
  }
 ],
 "count": 1
}
Редакция