Изписване

Вземане

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreOut.get?token=<TOKEN>

ПараметърОписаниеЗадължително
for_dateДата на продажба. Формат YYYY-MM-DDДа

 

Заявка

{
 "data": [
  {
   "for_date":"2020-01-14"
  },
  {
   "for_date":"2020-01-15"
  }
 ]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"for_date":"2021-01-14"},{"for_date":"2021-01-15"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreOut.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
"result": [
{
"type": "store_out",
"for_date": "2021-01-14",
"rel_trans": [
{
"for_date": "2021-01-14",
"trans_id": 5446246,
"rel_trans_id": 5446241,
"type": "so",
"num": "CO10004891"
}
],
"num": "STO1001440",
"for_date_formated": "14.01.2021",
"id": 5446246,
"type_action": "store_out"
},
{
"for_date": "2021-01-14",
"rel_trans": [
{
"type": "so",
"num": "CO10004892",
"rel_trans_id": 5446276,
"trans_id": 5446281,
"for_date": "2021-01-14"
}
],
"type": "store_out",
"id": 5446281,
"type_action": "store_out",
"num": "STO1001441",
"for_date_formated": "14.01.2021"
},
{
"type_action": "store_out",
"id": 5446791,
"for_date_formated": "15.01.2021",
"num": "STO1001442",
"for_date": "2021-01-15",
"rel_trans": [
{
"trans_id": 5446791,
"rel_trans_id": 5446785,
"num": "CO10004895",
"type": "so",
"for_date": "2021-01-15"
}
],
"type": "store_out"
}
],
"count": 3
}


Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_URL>/api/RPC.common.Api.StoreOut.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър ОписаниеЗадължително
idId на изписването от Prim. При избиране ще направи промени по изписването на избраните от потребителя полета. Тази операция е налична, само когато продажбата няма свързани операции. 
for_dateДата на изписване. Формат YYYY-MM-DD. Ако няма избрана ще сложи днешна дата.  
numНомер на изписване. Ако не бъде избран, системата ще генерира номер според номерацията на операцията в системата. 
store_code

Код на склад. Ако бъде избран в изписването, там ще бъдат заскладени артикулите. Можете да го вземете чрез функция за взимане на складове.(RPC.common.Api.Stores.get)

Да 
descriptionОписание на продажбата.  

Редове – rows – Обект

ПараметърОписаниеЗадължително
skuКод на артикул / услуга в номенклатурата за артикули / услуги  на Prim.Да
quantityКоличество на артикулДа
measure_codeКод на мерна единица. Можете да го вземете чрез функция за взимане на мерни единици. (RPC.common.Api.Measures.get) 
locationКод на склад – подсклад на основния избран в изписването. Можете да го вземете чрез функция за взимане на складове.(RPC.common.Api.Stores.get)
descriptionОписание към редовете в продажбата. 

Заявка

{
"data": [
{
"store_code": "01",
"rows": [
{
"sku": 10007,
"quantity": "5"
}
]
}
]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"store_code":"01","rows":[{"sku":10007,"quantity":"5"}]}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreOut.set?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"num": "STO1001523",
"status": "done",
"id": 5503023,
"api_action": "new"
}
]
}

Анулиране

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreOut.annul?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
num Номер на изписване (STO1001523) Да
annul_description Описание на анулирането.  

Заявка

{
"data": [
{
"num": "STO1001523",
"annul_description": "Тест за анулиране на изписване STO1001523"
}
]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"STO1001523","annul_description":"Тест за анулиране на изписване STO1001523"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreOut.annul?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"id": 5451717,
"num": "STO1001523",
"status": "annul"
}
],
"count": 1
}

Изтриване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreOut.delete?token=<TOKEN>

Входящи параметри:

Параметър Описание Задължително
num Номер на изписване (STO1001523) Да
annul_description Описание на анулирането.  

Заявка

{
"data": [
{
"num": "STO1001523",
"annul_description": "Тест за изтриване на изписване STO1001523"
}
]
}

curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"num":"STO1001523","annul_description":"Тест за изтриване на изписване STO1001523"}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.StoreOut.delete?token=<TOKEN>"

Отговор

{
"result": [
{
"id": 5451717,
"num": "STO1001523",
"status": "annul"
}
],
"count": 1
}
Редакция