Контакти

Вземане

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Contacts.get?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

 

Параметър Описание Задължително
id Id на лицето за контакт в Prim.  
egn ЕГН на лицето за контакт в Prim  
email Е-майл на лицето за контакт в Prim. Заедно с phone. Ако телефонът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър email.
phone Телефон на лицето за контакт в Prim. Заедно с email. Ако имейл се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър телефон.
     

Клиент – partner – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id – на клиент от системата Prim.  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
eik ЕИК номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
egn ЕГН на клиент ако е маркиран is_company:0/false
dds_num ДДС номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
email Имейл на клиент Заедно с phone. Ако имейлът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър phone.
phone Телефон на клиент Заедно с email

Заявка

{
 "data": [
  {
   "id": 100000000
  },
  {
   "egn": "0000000000"
  },
  {
   "phone": "0000000000",
   "email": "mail@mail.com"
  },
  {
   "partner": {
    "id": 1000000001
   }
  },
  {
   "partner": {
    "is_company": true,
    "eik": "00000000000"
   }
  },
  {
   "partner": {
    "is_company": false,
    "egn": "0000000000"
   }
  },
  {
   "partner": {
    "is_company": true,
    "dds_num": "BG00000000000"
   }
  },
  {
   "partner": {
    "phone": "0000000000",
    "email": "mail@mail.com"
   }
  }
 ]
}
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"id":100000000},{"egn":"0000000000"},{"phone":"0000000000","email":"mail@mail.com"},{"partner":{"id":1000000001}},{"partner":{"is_company":true,"eik":"00000000000"}},{"partner":{"is_company":false,"egn":"0000000000"}},{"partner":{"is_company":true,"dds_num":"BG00000000000"}},{"partner":{"phone":"0000000000","email":"mail@mail.com"}}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Contacts.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "title": <Обръщение>,
   "technical_questions": <Технически въпроси>,
   "mol": <МОЛ>,
   "fax": <Факс>,
   "admin_questions": <Административни въпроси>,
   "office": <Офис>,
   "note": <Бележка>,
   "section": <Отдел>,
   "trade_questions": <Бизнес въпроси>,
   "egn": <ЕГН>,
   "name": <Име на лицето за контакт>,
   "id": <Id на лицето за контакт в Prim>,
   "archive": <Архивиран>,
   "partner": {
    "dds_num":<ДДС номер>,
    "is_company": <Клиентът е фирма>,
    "eik": <ЕИК>,
    "id": <ID на клиент>,
    "nm": <Име на клиент>,
    "phone": <Телефон на клиент>,
    "email": <Имейл на клиент>
   },
   "contact": <Контакт>,
   "phone": <Телефон на лицето за контакт>,
   "position": <Позиция>,
   "financial_questions": <Финансови въпроси>,
   "email": <Имейл на лицето за контакт>
  }
 ],
 "total_count": 1,
 "count": 1
}


Създаване

Заявка към URL:

https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Contacts.set?token=<TOKEN>

Входящи параметри: POST

Параметър Описание Задължително
id Id на лицето за контакт в Prim. ако се подаде редактира
name Име Да
egn ЕГН на лицето за контакт Проверява за съществуващо лице за контакт към клиента, ако намери редактира
email Е-майл на лицето за контакт Заедно с phone. Ако телефонът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър email..
phone Телефон на лицето за контакт Заедно с email. Ако имейл се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър телефон
fax  Факс на лицето за контакт  
note Бележка на лицето за контакт  
contact Контакт true/false, 0/1
 mol МОЛ true/false, 0/1
title Обръщение  
office Офис  
section Отдел  
position Позиция  
admin_questions Административни въпроси true/false, 0/1
trade_questions Бизнес въпроси true/false, 0/1
financial_questions Финансови въпроси true/false, 0/1
technical_questions  Технически въпроси true/false, 0/1
archive Архивиран true/false, 0/1

Клиент – partner – Обект

Параметър Описание Задължително
id Id – на клиент от системата Prim.  
is_company Избира се, ако клиента е юридическо лице. Ако не се избере – клиентът е физическо лице. true/false, 0/1
eik ЕИК номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
egn ЕГН на клиент ако е маркиран is_company:0/false
dds_num ДДС номер на клиент ако е маркиран is_company:1/true
email Имейл на клиент Заедно с phone. Ако телефонът се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър email.
phone Телефон на клиент Заедно с email. Ако имейл се подава, но е празен стринг, ще търси само по параметър телефон.

Заявка

{
  “data”: [
    {
   "id": <Id на лицето за контакт в Prim>,
      "name": <Име на лицето за контакт>,
      "egn": <ЕГН>,
      "phone": <Телефон на лицето за контакт>,
      "email": <Имейл на лицето за контакт>,
      "fax": <Факс>,
      "note": <Бележка>,
      "contact": <Контакт>,
      "mol": <МОЛ>,
      "title": <Обръщение>,
      "office": <Офис>,
      "section": <Отдел>,
      "position": <Позиция>,
      "admin_questions": <Административни въпроси>,
      "trade_questions": <Бизнес въпроси>,
      "financial_questions": <Финансови въпроси>,
      "technical_questions": <Технически въпроси>,
      "archive": <Архивиран>,
      "partner": {
        "dds_num":<ДДС номер>
    "is_company": <Клиентът е фирма>
    "eik": <ЕИК>
    "id": <ID на клиент>
    "phone": <Телефон на клиент>
    "email": <Имейл на клиент> 
      }
    }
  ]
}


curl -XPOST -H 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' -d '{"data":[{"name":<Име на лицето за контакт>,"egn":<ЕГН>,"phone":<Телефон на лицето за контакт>,"email":<Имейл на лицето за контакт>,"fax":<Факс>,"note":<Бележка>,"contact":<Контакт>,"mol":<МОЛ>,"title":<Обръщение>,"office":<Офис>,"section":<Отдел>,"position":<Позиция>,"admin_questions":<Административни въпроси>,"trade_questions":<Бизнес въпроси>,"financial_questions":<Финансови въпроси>,"technical_questions":<Технически въпроси>,"archive":<Архивиран>,"partner":{"id":<ID на клиент>,"is_company":<Клиентът е фирма>,"eik":<ЕИК>,"dds_num":<ДДС номер>,"phone": <Телефон на клиент>,"email": <Имейл на клиент>}}]}' "https://<DOMAIN_NAME>/api/RPC.common.Api.Contacts.get?token=<TOKEN>

Отговор

{
 "result": [
  {
   "title": <Обръщение>,
   "technical_questions": <Технически въпроси>,
   "mol": <МОЛ>,
   "fax": <Факс>,
   "admin_questions": <Административни въпроси>,
   "office": <Офис>,
   "note": <Бележка>,
   "section": <Отдел>,
   "trade_questions": <Бизнес въпроси>,
   "egn": <ЕГН>,
   "name": <Име на лицето за контакт>,
   "id": <Id на лицето за контакт в Prim>,
   "partner": {
    "dds_num":<ДДС номер>,
    "is_company": <Клиентът е фирма>,
    "eik": <ЕИК>,
    "id": <ID на клиент>,
    "nm": <Име на клиент>,
    "phone": <Телефон на клиент>,
    "email": <Имейл на клиент>
   },
   "contact": <Контакт>,
   "phone": <Телефон на лицето за контакт>,
   "position": <Позиция>,
   "financial_questions": <Финансови въпроси>,
   "email": <Имейл на лицето за контакт>,
   "archive": <Архивиран>
  }
 ],
 "total_count": 1,
 "count": 1
}

Редакция